תקנון אתר – רוקדים את החיים

ברוכים הבאים לאתר רוקדים את החיים מחול שיקומי ופיזיותרפיה, שכתובתו באינטרנט https://dance4life.co.il/ (להלן: "האתר"). האתר מופעל באמצעות חברת "רוקדים את החיים" – מחול שיקומי ופיזיותרפיה, ח.פ 558315024 מרח' המגיד 4/2, פתח תקווה דוא"ל: ritabindar@yahoo.com  / Gamerman.y@gmail.com (להלן: "רוקדים את החיים").

האתר מציע קורסים, אימונים ותרגולים אשר בבסיסם תוכנית ייחודית בארץ ובעולם
המשלבת עקרונות טיפול פיזיותרפיה וריקודים סלוניים (להלן: "הפעילויות").

הפעילויות מתאימות לסובלים מבעיות שיווי משקל והליכה, נפילות מרובות, מחלות נוירולוגיות כגון: פרקינסון, טרשת נפוצה, משתקמים לאחר אירוע מוחי או לבבי ועוד.

 

תנאים ומידע כללי

 1. הפעילויות מוצעות לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנרשם לפעילות וההשתתפות בה מהווה את הסכמתו המפורשת והבלתי מסויגת לתנאים אלו והבנה מלאה של התקנון ושל ההערות והתנאים הכללים (הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד אך מכוון אל שני המינים).
 2. רוקדים את החיים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את רוקדים את החיים והנרשמים. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה. 

 

מדיניות ביטולים

 1. ביטול יזום של פעילות על ידי רוקדים את החיים הנובע ממספר מועט של נרשמים\תקלות טכניות או כוח עליון יתאפשר עד 15 ימים לפני תחילת הפעילות ללא כל טענה ו/או תביעה של הנרשם.
 2. עסקת מזומן תוחזר ללקוח באופן מיידי ברגע ההחלטה של הביטול.
  עסקאות אשראי יוחזרו על פי התנהלות חברות האשראי.
  קיימת אפשרות, לבחירת הנרשם, כי התשלום ישמש זכות לנסיעה עתידית או אלטרנטיבה דומה זאת על פי בחירת הנרשם.
 3. הנרשם רשאי לבטל את  השתתפותו בפעילות באמצעות הודעה בכתב לרוקדים את החיים בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפני הנמוך מביניהם.

 

אחריות משפטית 

 1. רוקדים את החיים אינה אחראית לנזקי הנרשם שיגרמו כתוצאה מתאונות ו/או חבלות ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הפעילות, למעט אם נובעת מרשלנותה.
 2. הנרשם מצהיר ומאשר כי הוא כשיר בריאותית להשתתף בפעילות וכי הוא יעדכן את רוקדים את החיים בנוגע לכל בעיה רפואית הדורשת התייחסות ועלולה למנוע את השתתפותו בה. רוקדים את החיים תדאג לשמור על חסיון רפואי ופרטיות הנרשם.
 3. הפעילויות המתוארות ומוצעות על ידי רוקדים את החיים מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש כי הן ניתנות לשינוי על ידי  רוקדים את החיים כל זאת בהתאם לשקול הדעת המקצועי של רוקדים את החיים ובהתאם לנסיבות. 

 

מדיניות הפרטיות

 1. רוקדים את החיים מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי הנרשמים ולאבטח את המידע הנשמר במאגריה. 
 2. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לפעילויות באתר, רוקדים את החיים תבקש מהנרשם את המידע הנחוץ לשם כך. פרטים אלו יכול ויכללו, בין היתר, שם אישי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני מס' כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים, לא תוכל להירשם לפעילויות. לתשומת ליבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעיו ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.
 3. רוקדים את החיים לא תעביר פרטים מזהים אודות הנרשמים לצד שלישי, למעט לחברה הסולקת את האשראי  איזי-כארד , ולחברת לאומי-כארד לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר רוקדים את החיים או לצדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה עם רוקדים את החיים לצורך קיום הפעילות, ולכל ערכאה שיפוטית לרבות במקרים הבאים:
 4. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודות הנרשם לאחר.
 5. לשם גביית כספים המגיעים מהנרשם בגין רכישת הפעילות באתר.
 6. אם הנרשם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם רוקדים את החיים.
 7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין רוקדים את החיים.
 8. אם נוסעי ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אחרים של רוקדים את החיים.
 9. אם נוסע עשה באתר רוקדים את החיים שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 10. אם פרטי הנרשם משמשים גורם כלשהו לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 
 11. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר רוקדים את החיים, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או מי מטעמו.
 12. רוקדים את החיים שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות הנרשם באתר, מידע אודות הרגלי הקניה של הנרשם, מוצרים ו/או שירותים שרכש, מוצרים ו/או שירותים בהם הביע עניין, עמודים שצפה בהם, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את רוקדים את החיים בכניסותיו הבאות של הנרשם לאתר וכן יאפשר ל- רוקדים את החיים להציע לנוסע הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים. 
 13. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו"ב. 
 14. באישורו את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר רוקדים את החיים הנרשם מתיר ל- רוקדים את החיים להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות את הנרשם על פיו.
 15. הנרשם יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אולם הדבר יחייב אותו לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר.
 16. רוקדים את החיים רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר הנרשם בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. רוקדים את החיים תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים את הנרשם באופן אישי. 
 17. רוקדים את החיים שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הנרשם בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם הנרשם ציין בפני רוקדים את החיים כי אינו מעוניין בכך. בעצם השימוש באתר רוקדים את החיים ובאישור תקנון זה הנרשם נותן את הסכמתו לתנאי השימוש ואת הסכמתו לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. באפשרות הנרשם להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליו. 
 18. עם ההרשמה לפעילות רוקדים את החיים, הנרשם מאשר ל רוקדים את החיים להשתמש בתמונות וסרטונים בהם הוא מופיע/ה במסגרת קבוצתית בפרסומים שונים לרבות עמוד הפייסבוק, אתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב וכו'. 
 19. מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצד הנרשם לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 
 2. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 3. באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות הפעילויות, התנאים או מדיניות הפרטיות בכתובת בהודעת דואר אלקטרוני בכתובות  הדוא"ל: ritabindar@yahoo.com / Gamerman.y@gmail.com או בטלפון מספר:  054-7690467.
דילוג לתוכן